Polaris
SimplyReports
User name
(username@domain or domain\username)
Password

Copyright © 2021 Innovative Interfaces, Inc.
Polaris
SimplyReports v. 6.7 Build 7121