Polaris
SimplyReports
User name
(username@domain or domain\username)
Password

Copyright © 2022 Innovative Interfaces, Inc.
Polaris
SimplyReports v. 7.1 Build 14157